Thursday, February 6, 2014

Karpuragauram Karunavtaaram Sloka lyrics

Karpur Gauram Karunavataram |
Sansara Saram Bhujagendra Haram ||
Sada Vasantam Hridayaravinde |
Bhavam Bhavani Sahitam Namami ||

Karpur Gauram -  The one who is as pure/white as a camphor(karpur);Karuna avatar - The personification of compassion; Sansara Saram - The one who is the essence of the world; Bhujagendra haram - The one with the serpent king as his garland; Sada vasantam - Always residing; Hridaya arvinde - In the lotus of the heart; Bhavam Bhavani - Oh Lord and Goddess (Sati: wife of Shiva); Sahitam Namami - I bow to you both


0 comments:

Followers

  © SS Collections 2009 - 2010

Back to TOP